Skip to main content
«Ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit Numele Meu...» — Apocalipsa 3.8
-A +A

Bun-venit la GBV România

Acest site are ca scop vestirea evangheliei şi a adevărului creştin potrivit cu Biblia (Sfânta Scriptură).

Ne propunem:

  • să dăm un acces liber şi comod la citirea Cuvântului lui Dumnezeu
    (Biblia sau Sfânta Scriptură, care conţine Vechiul şi Noul Testament)
  • să ajutăm pe cititor să descopere calea mântuirii sufletului său
  • să prezentăm elementele esenţiale ale adevărului creştin potrivit Scripturii
  • să ajutăm pe cititor în înţelegerea Scripturii, care este Cuvântul lui Dumnezeu
  • să oferim resurse suficiente pentru ca cititorul să poată să crească în cunoaşterea adevărului creştin
  • să oferim posibilitatea de corespondenţă celor care doresc să ne împărtăşească întrebările lor

Miercuri, 1 Octombrie 2014

Înaintea anilor de foamete i s-au născut lui Iosif doi fii, pe care i-a născut Asnat …
Geneza 41.50

Întâiului născut, Iosif i-a pus numele Manase, care înseamnă „uitare“. Iosif a zis: „Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele şi toată casa tatălui meu“. Şi cel de-al doilea fiu a primit numele Efraim, care înseamnă „rodire“, căci Iosif a zis: „Dumnezeu m-a făcut roditor în ţara întristării mele“.

Poporul Domnului L-a desconsiderat pe Hristos, s-a lepădat de El şi L-a socotit în numărul celor fărădelege. Dar după ce Hristos Şi-a dat viaţa ca jertfă pentru păcat, a văzut o sămânţă de urmaşi, a văzut rodul muncii sufletului Său. Poporul iudeu a pierdut mult de tot, când a strigat: „Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri“. Ei vor bea până la fund cupa vinovăţiei lor.

Chiar dacă a fost lepădat de poporul Său, Hristos nu a pierdut nimic. Lucrarea Lui îşi are răspunsul glorios într-un mare seceriş de suflete, ca nisipul mării. Cine va putea să numere această mulţime mare de răscumpăraţi ai Domnului? Fericiţi sunt cei care fac parte din roada muncii sufletului Mântuitorului! Ei pot intona: „Vrednic eşti Tu …, căci ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice popor şi orice neam“.

Miercuri, 1 Octombrie 2014

Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale sfinte.
Daniel 9.24

Săptămânile despre care se vorbeşte aici sunt săptămâni de şapte ani, nu de şapte zile. De când a fost dată porunca „pentru aşezarea din nou şi pentru reconstruirea Ierusalimului“ până la Mesia ar fi şapte săptămâni şi şaizeci şi două de săptămâni, un total de şaizeci şi nouă de săptămâni (Daniel 9.25 comparat cu Neemia 2). „Şi după cele şaizeci şi două de săptămâni, Unsul va fi nimicit şi nu va avea nimic“ (Daniel 9.26). Domnul a venit ca Mesia al lui Israel pentru a-Şi primi împărăţia, însă poporul Său L-a respins şi, prin cruce, L-a trimis înapoi în cer fără nimic. La acel punct, cele şaizeci şi nouă de săptămâni profetice erau împlinite. Sfârşitul celei de-a şaptezecea săptămână va aduce împărăţia (Daniel 9.24). La acea săptămână se face referire în Daniel 9.27.

Va fi o „săptămână“ groaznică, în timpul căreia Satan va domina lumea şi o va atrage în răzvrătire; ea este cunoscută în general ca necazul cel mare. Ceea ce nu i s-a spus lui Daniel a fost faptul că între săptămânile 69 şi 70 va fi o perioadă de timp de lungime necunoscută şi care, în prezent, a durat mai bine de 1900 de ani. Acesta este timpul în care noi trăim acum, timp în care Duhul Sfânt este aici jos, chemând oamenii şi făcându-i mădulare ale lui Hristos, Capul din ceruri.

Problema este că perioada actuală a adunării este întru totul trecută sub tăcere în această profeţie. „Timpuri şi perioade“ se aplică pământului, iar aceia care sunt mântuiţi în timpul actual al harului nu aparţin pământului; ei aparţin cerului. Dar cea de-a şaptezecea săptămână se aplică celor „care locuiesc pe pământ“ (Apocalipsa 13.8). Credincioşii de astăzi sunt un popor ceresc – numai de-ar realiza acest lucru! Ei vor fi chemaţi să plece atunci când numărătoarea timpului profetic îşi va relua cursul.

Martie 2012

Martie 2011

Februarie 2011

Flux de date